Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
dietforlove

Wielokrotnie od myślenia robiłem się smutny, a od działania nigdy.

— E.Gaskell
Reposted fromyourtitle yourtitle viamessinhead messinhead
dietforlove
dietforlove
Mam cię na tyle w dupie, by odpisywać pojedynczymi wyrazami, bez kropek, przecinków i polskich znaków. Chuju.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viapsychora psychora
dietforlove
0348 0e3a
Reposted fromtooskaa tooskaa viasawanna sawanna
dietforlove
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaweightless weightless
dietforlove
2008 7bd1 420
Kraków (Rynek Podgórski), Poland.
Reposted fromtractable tractable viasatanek10 satanek10
5277 48e8 420
Reposted fromkulamin kulamin viaagowa agowa
dietforlove
5040 e900 420
Reposted fromtwarze twarze viasalami salami
dietforlove
Mam cię na tyle w dupie, by odpisywać pojedynczymi wyrazami, bez kropek, przecinków i polskich znaków. Chuju.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viapsychora psychora
dietforlove

[...] ta osoba, z którą będziesz musi się bać tego, że może cię stracić.

My ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że dbamy tylko o to co może nam uciec.

— Piotr C.
Reposted fromohwow ohwow viagwiazdeczka gwiazdeczka
dietforlove
3578 8a3c 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainvincible invincible
dietforlove
dietforlove
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapsychora psychora
dietforlove
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viapsychora psychora
dietforlove
6864 66fb 420
wywiad z Eldo w "PANI" .. ciekawe Gdański.
Reposted fromglupiages glupiages viasurpriseme surpriseme
dietforlove
6403 dbba 420
Reposted fromrol rol viasalami salami
dietforlove
9955 939a 420
Przybora.
Reposted fromksiazezycia ksiazezycia viasalami salami
dietforlove
6326 e5a9
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viasurpriseme surpriseme
dietforlove
4187 7d06 420
dietforlove
2337 7d8b 420
Reposted fromte-quiero te-quiero viaaudsajderka audsajderka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl